• Cừ Larsen cán nguội

  • Đăng ngày 08-04-2015 02:18:01 PM - 4858 Lượt xem
  • Được sử dụng trong các công trình cảng, cầu tàu, công trình bờ kè, kênh mương, tác dụng chịu lực thay cho

  • Chiều dài phổ biến: N/A
  • Ghi chú: Được sử dụng trong các công trình cảng, cầu tàu, công trình bờ kè, kênh mương, tác dụng chịu lực thay cho

Được sử dụng trong các công trình cảng, cầu tàu, công trình bờ kè, kênh mương, tác dụng chịu lực thay cho

 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác